Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego choinkowykurier.pl jest Innhouse Tomasz Załucki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Innhouse Tomasz Załucki z siedzibą w Łomnie, ul. Starej Baśni 3, NIP: 8581806713, Regon: 365282926.
 2. Sklep prowadzi sezonową sprzedaż wysyłkową żywych choinek oraz akcesoriów choinkowych za pośrednictwem sieci Internet od 1 listopada do 31 grudnia.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, w zakresie pkt. V pt.: „Zwroty i reklamacje”, mają zastosowanie tylko do zamawiających będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ( 1) k.c., a więc do osób dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.


II. Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta – telefon 518-668-721 czynny 24/7

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
 2. Zamówienia na oferowane produkty można składać w Sklepie za pośrednictwem strony choinkowykurier.pl. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Zamawiającego zostaje przesłana e-mailem wiadomość potwierdzająca, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym choinkowykurier.pl jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy Grzegorzem Maślanka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Innhouse Tomasz Załucki z siedzibą w Łomnie a Zamawiającym.
 4. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w każdym dniu od godziny 0:00 do 23:59 od 1 listopada do 20 grudnia.
 5. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.
 6. Zamawiający wskazuje w formularzu zamówienia na:
  a) Zamawiany towar,
  b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar,
  c) Sposób dostawy,
  d) Sposób płatności.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  a) w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – Zamówienie dostarczone w wybranym okresie dostawy przez klienta.
 8. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Zamawiającego.
 9. Koszt dostawy jest darmowy.
 10. Zamówiony towar wysyłany jest na teren Warszawy za pośrednictwem naszej firmy.
 11. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 12. Za obowiązujące uznaje się ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
 13. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 15. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 16. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.
 17. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu lub adres e-mail w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia które wynika z błędnie lub niedokładnie podanego przez Zamawiającego adresu dostawy.
 19. Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.

IV. Formy płatności

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:
  a) e-przelewem lub Blik. Rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 2. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

V. Zwroty i reklamacje na produkty standardowe – Stojak Plastikowy, Stojak Metalowy

 1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta na adres: [email protected]
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).
 3. Po potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta przyjęcia informacji o zgłaszanej reklamacji, należy przesłać reklamowany towar na adres: choinkowykurier.pl, ul. Radzymińska 288A, 03-694 Warszawa
 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie (Odstąpienie od umowy zawartej na odległość) w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania produktu. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. Zwracany produkt powinien być odesłany w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu (paragonem) na adres: Choinkowykurier.pl, ul. Radzymińska 288A, 03-694 Warszawa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Jeśli stan zwracanego towaru nie budzi zastrzeżeń pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 10. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

V. Zwroty i reklamacje na żywe choinki

 1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta na adres: [email protected]
 2. Klient ma prawo do wyboru następnej choinki przy kurierze jeżeli kształt lub wysokość nie będzie odpowiednia. Nasz kurier będzie miał kilka choinek do wyboru.
 3. Reklamacji po otrzymaniu żywej, przyciętej choinki i odjeździe kuriera nie uznaje się.


VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Innhouse Tomasz Załucki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Innhouse Tomasz Załucki z siedzibą w Łomnie, ul. Starej Baśni 3, NIP: 8581806713, Regon: 365282926.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie choinkowykurier.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe Zamawiającego mogą być udostępniane innym odbiorcom danych takim jak: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w zakresie dostawy zamówienia/korespondencji, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, podmioty świadczące usługi IT.
 5. Zamawiający posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego narusza przepisy RODO.
 6. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w Polityce Prywatności.


VIII. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:
  – zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;
  – zmiany w sposobach dokonywania płatności;
  – zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów;
 2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie choinkowykurier.pl.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).